N-VA weegt op het beleid: efficiënt financieel bestuur met participatie van alle inwoners

Op 18 december 2019, over deze onderwerpen: Goed bestuur
N-VA mandatarissen

Het ambitieus beleidsplan 2020-2025 is het resultaat van een jaar hard werken en werd gisteren goedgekeurd op de gemeenteraad. We zijn dan ook fier dat we u vandaag onze klemtonen mogen voorstellen.

Een efficiënt en transparant financieel beleid met investeringen én schuldafbouw

Bij een beleidsplan hoort ook een meerjarenbegroting. We hebben de moeilijke maar noodzakelijke oefening gemaakt om niet te werken op basis van voorgaande begrotingen, maar vanaf nul. Geen overschattingen, maar een heldere, correcte budgettering laat ons nu toe om middelen en ongebruikte reserves in te zetten op andere beleidsdomeinen die het beter kunnen gebruiken. De concrete acties en 20 miljoen euro investeringen opgenomen in dit beleidsplan, alsook de verdere schuldafbouw van maar liefst 25% tegen eind 2025 passen binnen een gezond financieel beleid.

We geven hieronder een overzicht van onze accenten in dit ambitieus beleidsplan.

Inwoners betrekken bij het beleid en terugkoppelen

Inwoners willen we nauw betrekken bij het beleid. Daarom stellen we een participatieambtenaar aan die het bestuur en de gemeentelijke diensten zal ondersteunen en begeleiden. Deze medewerker zal instaan voor de kwalitatieve en professionele uitrol van participatietrajecten en is binnen de organisatie hiervoor het officiële aanspreekpunt. De gemeente realiseert participatie via vaste structuren, flexibele inspraakmomenten en digitale participatieplatformen.

Een eerste participatietraject werd gestart voor het nieuwe mobiliteitsplan, een tweede start volgend jaar met het klimaatplan.

We begrijpen dat het regelmatig terugkoppelen naar de inwoners belangrijk is en zullen daarom verder blijven inzetten op (digitale) communicatie. Geen nieuws is ook nieuws.

Samen voluit voor klimaatvriendelijk en duurzaam

Met klimaatvriendelijke investeringen en duurzaamheid te integreren in de eigen werking, wil de gemeente haar voorbeeldfunctie opnemen. Zo zullen oude dienstwagens vervangen worden door milieuvriendelijke CNG wagens of elektrische wagens en zal tegen eind 2025 de straatverlichting volledig verled zijn.

In Rotselaar zijn de particuliere woningen goed voor 36% van de totale CO2 uitstoot en het particulier en commercieel vervoer nog eens voor 29%. Om te sensibiliseren willen we onze inwoners, scholen, verenigingen en bedrijven laten participeren door begin 2020 te starten met een participatietraject voor de opmaak van het klimaatplan. Dit plan zal in juni 2021 klaar zijn en geeft ons, de gemeente en haar inwoners, een duidelijke visie met gedragen acties.

Tijdens de opmaak van het klimaatplan schuiven we andere acties naar voor. Zo ondersteunen wij de oprichting van de burgerenergiecoöperatie LICHT ('Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare energie Transitie') en nemen we deel aan de provinciale groepsaankopen ‘Behaag je tuin’ en de groepsaankoop van isolatie, ramen, zonnepanelen en warmtepompen. Onze dienst ruimtelijke ordening verleent duurzaam bouwadvies en de sociale woningbouw wordt zoveel mogelijk gerealiseerd met circulaire bouwmaterialen en met het oog op duurzame energie.

Het groene karakter met ruimte om te wonen, werken, te ontspannen en te ondernemen behouden

Het groene karakter van onze gemeente zal nu behouden blijven door de aanpassing van de verordening 'woonparkgebieden' én door de opmaak en handhaving van het handhavingsplan. Voortaan zullen percelen groter én groener zijn en wordt het kappen van bomen zonder vergunning beboet en het heraanplanten ook effectief gecontroleerd. Ook een aanpassing van de verordening ‘Wonen-in-meervoud’ dringt zich op. Nieuwe plannen voor meergezinswoningen zullen objectief afgetoetst worden aan stedenbouwkundige voorschriften. Deze voorschriften zullen verschillen naargelang de ligging van het project. Door het voorzien van een wettelijk kader dat differentieert tussen de kern en de buitenzone, bieden we bescherming tegen het verlies van open ruimte in de buitenzones.

Zo willen we minstens één groene, open ruimte in elke dorpskern voorzien én creëren we toegankelijke, recreatieve groene zones in de buitengebieden. Deze zones zoals trage wegen, speeltuinen en speelbossen verdienen onze bijzondere aandacht en worden onderhouden en/of opgewaardeerd.

Daarnaast is de centralisatie van handel en diensten, handelskernversterking, een duurzame visie die we willen doortrekken over verschillende beleidsdomeinen. We respecteren het ondernemerschap en kunnen niet genoeg benadrukken dat de handelaars, vrije beroepers en dienstverleners de identiteit van Rotselaar mee vorm geven.

Door de oprichting van de lokale ondernemersraad bieden we een overlegplatform aan tussen ondernemers én het gemeentelijk bestuur. In een participatief kader wensen we in dialoog te gaan en gedragen ideeën te faciliteren. We ondersteunen duurzaam ondernemen, we promoten korte keten initiatieven en stimuleren lokale aankoop. We creëren werkgelegenheid en bieden onze startende ondernemers een heldere, efficiënte dienstverlening.

Warme en bruisende gemeenschap en kindvriendelijke gemeente

Onze gemeente telt heel wat buurtcomités, verenigingen en vrijwilligers. Met een nieuw subsidiereglement, projectsubsidies voor vernieuwende initiatieven van inwoners én een vrijwilligersloket willen we de administratie verminderen en de (financiële) ondersteuning verbeteren. Idealiter heeft elke straat of wijk zijn buurtcomité en neemt elke inwoner deel aan activiteiten van onze vele verenigingen. Dankzij onze vele vrijwilligers kunnen we samen werk maken van onze Warme Gemeente.

We willen meer inzetten op een inclusieve samenleving. Zo zullen wij voor de cliënten van het Sociaal Huis een sociale kruidenier oprichten. Deze mobiele winkel, die verschillende locaties aandoet om de bereikbaarheid te verhogen, biedt kwaliteitsvoeding en basisproducten gratis of onder de marktwaarde aan. Zo krijgen mensen in armoede een ontmoetingspunt en de kans om hun eigenwaarde te versterken en te leren participeren in onze maatschappij. Het verder uitwerken van de dienstverlening aan huis en groepswerking, alsook de uitbouw van het Huis van het Kind zal ons helpen om kansarmoede (bij kinderen) tegen te gaan. We ontwikkelen ook een armoedetoets waarbij we beleidsbeslissingen aftoetsen aan hun impact op inwoners die in armoederisico leven of dreigen in armoede terecht te komen.

Het Huis van het Kind zal nu dus effectief uit te startblokken schieten. We brengen ouders met kinderen van 0 tot 24 jaar samen tijdens infoavonden en organiseren speelmomenten.  Elke jongere verdient de kans om op een recreatieve en participatieve manier aan vrijetijdsbesteding te doen. We vernieuwing het jeugdhuis Mena.

Voor onze (eenzame) ouderen richten we de stertelefoon op. Zo willen wij hun uit het isolement halen.

Een gedeelde, veilige en vlotte mobiliteit

Het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan door experten, in samenspraak met inwoners en stakeholders, wijst ons de knelpunten waaraan gewerkt moet worden en biedt de garantie dat uitgevoerde (openbare) werken passen in een lange termijnvisie. Met de nodige aanpassingen willen we onze gemeente toegankelijker maken voor alle weggebruikers, inclusief mindervaliden. Met het inrichten van mobipunten en de aanleg van de fietssnelweg moet het schakelen tussen verschillende vervoersmodi een evidentie worden en faciliteren we groene kilometers. We zetten in op veilige fietsstraten en  fiets- en voetpaden, geen sluipverkeer, aangepaste snelheid, vlotte doorgang, sensibilisering en handhaving.

Omdat openbare werken een tijd op zich kunnen laten wachten, zullen kritieke punten tijdelijk aangepast worden om het comfort van onze inwoners te verbeteren.

Een professionele dienstverlening uitbouwen

Structurele en organisatorische wijzigingen van de gemeentelijke diensten zal resulteren in een hedendaags en mensgericht personeelsbeleid. Dankzij gescheiden balies, begeleiding van het personeel en een uitgebouwde ICT dienst krijgen onze inwoners de professionele dienstverlening waar ze recht op hebben. Zo zal elke inwoner dezelfde informatie krijgen ongeacht of deze contact opneemt met de gemeentelijke diensten via de balie, de telefoon, het digitale loket of per brief.

Bij vragen kan u contact opnemen met onze voorzitter Gunther Dereze.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is